DomovNoviceRazpis – vodja računovodstva

Razpis – vodja računovodstva

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR

išče novega sodelavca/sodelavko za delo VODJE RAČUNOVODSTVA

 

Pogoji za zaposlitev :

Visoka izobrazba VII. stopnje in najmanj štiri leta primernih delovnih izkušenj ali

Višja izobrazba VI. stopnje in šest let primernih delovnih izkušenj

Smer izobrazbe računovodstvo, finance, ekonomija, pravo in podobno

Pričakovana znanja:

– poznanje davčnih in računovodskih predpisov ter SRS, poznavanje poslovanja s FURS, AJPES in ZZS, znanje knjigovodstva, kontiranja, planiranja, oblikovanja zaključnega računa, obračuna plač

-opravljanje dela s pisarniško mehanizacijo, znanje dela na računalniku v okolju Windows in Office, poznavanje dela s preglednicami

Svoje pisne ponudbe z dokazilom o izobrazbi, z opisom delovnih izkušenj in obvladovanju pričakovanih in morebitnih dodatnih znanj (tuj jezik, šoferski izpit … ) pošljite v roku 14 dni na naslov ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor.

Predviden pričetek dela – takoj po izboru med prijavljenimi kandidati oz. po dogovoru, predvidoma najkasneje marec/april 2018.

 

IZVLEČEK iz OPISA DEL IN NALOG (Akt o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi ZPM Maribor)

Vodja računovodstva

Skladno Statutu ZPM Maribor je delavec s posebnimi pooblastili in je polno odgovoren za izvajanje zakonitosti in smotrnega finančnega poslovanja ter pravočasnosti izvršitve del.

Pri svojem delu je polno odgovoren upoštevati računovodske, knjigovodske predpise in davčne predpise ter predpise iz varstva pri delu in požarne varnosti. Pri svojem delu je odgovoren sekretarju, v skladu z akti ZPM Maribor tudi predsedstvu in skupščini zveze.

Vodi in usklajuje delo računovodstva in financ, pripravlja podatke in osnove za planiranje poslovanja ter kalkuliranje, izdeluje finančna poročila po programih in projektih ZPM Maribor.

Vodi davčno poslovanje in o tem poroča pristojnim davčnim organom. Opravlja finančne posle v zvezi s poslovanjem v Sloveniji in s tujino.

Spremlja izvrševanje planov, izdeluje primerjalne analize, knjiži v glavni knjigi, kontira, usklajuje in računsko obdeluje sredstva in vire sredstev. Sestavlja zaključni račun in pripravlja Pojasnila k računovodskim izkazom ter oddaja celotna poročila pristojnim državnim organom.

Izračunava, obračunava plače, honorarje, nadomestila in druge stroške dela redno ali pogodbeno zaposlenih ter prostovoljcev vključenih v programe ZPM Maribor. Izdeluje dokumentacijo za poslovno banko, AJPES, FURS, Banko Slovenije in druge institucije v zvezi z računovodsko obravnavo poslovnih dogodkov ZPM Maribor. Izdeluje statistična poročila o izplačanih plačah in druge na računovodstvo vezane statistike.

Usklajuje stanje sredstev in virov sredstev po stanju v glavni knjigi, zaključuje in odpira glavno knjigo. Obračunava stroške po stroškovnih mestih. Razporeja stroške in knjiži stroške. Spremlja vnovčene obveznosti in kontrolira dnevne bančne izpise. Usklajuje analitično in sintetično evidenco. Sestavlja temeljnice. Obračunava interno realizacijo in jo knjiži v glavni knjigi.

Vodi evidenco prostovoljnega zavarovanja delavcev pri ZZZS in prostovoljnega pokojninskega zavarovanja

Vodi pomožne evidence osnovnih sredstev, spremlja nabavo osnovnih sredstev, jih evidentira po nahajališčih. Sestavlja zbir stanja in gibanja osnovnih sredstev po posameznih obračunskih obdobjih. Obračunava amortizacijo osnovnih sredstev.

Spremlja finančno poslovanje poslovnih subjektov, ki jih ustanovi ali ustanavlja ZPM in sodeluje pri planiranju in realizaciji poslovnih načrtov teh subjektov. Opravlja še druga dela po navodilu sekretarja.

DRUGE ZNAČILNOSTI :    Preizkusno delo 5 mesecev, po potrebi prerazporeditev delovnega časa, dnevni razpored delovnega časa dopoldan, občasno tudi popoldan. Je vodja službe, z neposredno podrejeno eno delavko in posredno podrejenimi projektnimi in drugimi sodelavci.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI