DomovKdo smoOrgani

Organi

Organiziranost

ZPM Maribor je po pravni osnovi strukturirana kot društvo oziroma zveza društev. Najvišji organ ZPM Maribor je skupščina zveze, ki jo sestavljajo predstavniki društev članov zveze.
Organi zveze in člani organov so voljeni za mandatno obdobje štirih let, člani organov so lahko ponovno izvoljeni.  Člani organov ZPM Maribor so prostovoljci.
V skladu s Statutom ZPM Maribor aktivno delujejo v okviru zveze predsedstvo – upravni odbor, nadzorni odbor, izvršni odbor in častno razsodišče ter pet stalnih komisij, dva odbora in en aktiv. V naštetih organih zveze je vključenih 48 predstavnikov društev ter strokovne in splošne javnosti.

Vodstvo – Predsedstvo (Upravni odbor ZPM Maribor)

PREDSEDNICA ZPM Maribor je Nina Babič,  univ. dipl. psih. Predsednica je skladno z zakonom zakonita zastopnica zveze, podpredsednika ZPM Maribor sta mag. Maja Krajnc Ružič, prof., in Štefan Muraus, prof., ki predsednico nadomeščata v času njene odsotnosti.
V PREDSEDSTVU ZPM Maribor je še šest članov oziroma članic: prim. asist. mag. Martin Bigec,  dr. med., Davorin Ferk, mag. Gorazd Ivan Gumzej, prof., Damir Orehovec, prof., mag. Rosvita Svenšek, dipl. oec. in Majda Struc, dipl. nov.
NADZORNI ODBOR ZPM Maribor vodi Erika Jovanovski, člana sta Tine Šalamon in Marija Podhostnik.
IZVRŠNI ODBOR ZPM Maribor sestavljajo po funkciji  predsednica, podpredsednica in sekretar ZPM Maribor.

Za izvajanje programov in vse podporne aktivnosti v zvezi s programskim in društvenim delovanjem je ZPM Maribor ustanovila STROKOVNO SLUŽBO, v kateri so  redno zaposleni delavci zveze. Strokovno službo zveze vodi kot poslovodni delavec sekretar zveze Božidar Raušl, dipl. oec., njegova namestnica je Urša Žiger, prof., koordinatorica dejavnosti in projektov. Sekretar zveze je stalni pooblaščenec predsednice zveze in je skladno s Statutom zveze odgovoren za zakonitost finančnega, materialnega in tehničnega poslovanja zveze.

Izvajalci programov

V večino programov ZPM Maribor se vključujejo tudi občasni ter bolj ali manj stalni prostovoljci. Gre za ljudi dobre volje, ki svoje delo opravljajo z namenom pomagati otrokom in mladini in so svojo energijo pripravljeni združevati  pri doseganju ciljev, ki si jih je kot temeljne cilje delovanja zastavila ZPM.
ZPM Maribor je vpisana v register prostovoljskih organizacij in o prostovoljskem delu poroča AJPES-u skladno z zakonom.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI