DomovNoviceProsto delovno mesto – oskrbnik doma

Prosto delovno mesto – oskrbnik doma

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
išče sodelavca/sodelavko, pripravljenega sprejeti izziv skrbeti za mlade goste počitniškega Doma Miloša Zidanška Pohorje – OSKRBNIK DOMA.

Pogoji za zaposlitev :
V. stopnja izobrazbe, 2 leti delovnih izkušenj ali
IV. stopnja in 6 let delovnih izkušenj,
Pričakovana znanja:
– poznavanje predpisov o higieni živil,
– vozniški izpit B kategorija,
– zaželeno znanje enega svetovnega jezika,
– računalniško znanje (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, računalniško oblikovanje – vse osnovno).

Za oskrbnika je v domu na razpolago brezplačno službeno stanovanje saj je delo takšne narave, da je v domu planirana celodnevna oskrbnikova prisotnost (po dogovoru možno tudi bivanje v paru ali z družino).

Svoje pisne ponudbe z dokazilom o izobrazbi, z opisom delovnih izkušenj in obvladovanju pričakovanih in morebitnih dodatnih znanjih (tuj jezik, šoferski izpit, računalniško znanje …) pošljite najkasneje do 20. 12. 2019 na naslov ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, Maribor 2000.

Predviden pričetek dela je februar 2020 oz. pod dogovoru.

IZVLEČEK iz OPISA DEL IN NALOG OSKRBNIKA

Oskrbnik doma je odgovoren za pravilno delo na Domu Miloša Zidanška. Skrbi za pravočasno in kakovostno izvajanje svojih nalog, za pravilno delovanje in obratovalno sposobnost vseh naprav v domu in ob njem, okolice doma in dostavnega vozila. Je odgovoren za varstvo pri delu in varnost v domu, požarno varnost in izpolnjevanje sanitarno higienskih predpisov pomembnih za poslovanje doma.

Delovni čas – kot je odpiralni čas doma, ob prisotnosti gostov na domu celodnevna prisotnost, izven obdobja bivanja gostov oz. obdobja poslovanja – dopoldan. Sicer je na domu planirana celodnevna oskrbnikova prisotnost, ker biva v stanovanju v domu.

Sprejema goste, vodi evidence gostov, oddaja prijave pristojnim organom. Skrbi za korektne mesebojne odnose delavcev na domu in korektne odnose delavcev do gostov. Je vodja delavcev doma in vodi njihovo delo. Delavce napotuje na pravilno pripravo za delo in organizira njihovo delo. Skrbi in soodgovarja, da se izvajajo vsi predvideni in potrebni ukrepi za zavarovanje življenja, zdravja, varnosti gostov doma in delavcev.
Odgovarja za materialne nabave in materialne naložbe, za pravilno in natančno evidenco listin o prevzemu dobavljenega blaga. Potrjuje sprejem blaga po dobavnicah. Nabavlja živila, čistila in drobni inventar. Skrbi za pravilno skladiščenje in evidenco materiala. Nadzoruje porabo električne energije, vode in plina ter skrbi za čiščenje notranje in zunanje kanalizacije. Skrbi za pravilno delovanje čistilne naprave doma, lovilca maščob iz kuhinje, odvoz smeti in odpadkov iz kuhinje doma. V zvezi s tem vodi ustrezne evidence. Opravlja tekoča vzdrževalna dela, skrbi za vzdrževanje doma in opreme doma ter okolice doma. Skrbi za pravočasno vzdrževanje materialnih naložb, opozarja na potrebna popravila in obdobne periodične preglede v domu in na opremi doma, ki jih morajo izvajati zunanji izvajalci. Nadzoruje dela, ki jih v domu ali ob njem opravljajo zunanji izvajalci, vodi evidenco porabljenega časa za njihova dela, vodi evidenco popravil in servisov. Dnevno pregleduje prostore doma, ugotavlja stanja vodovodnih, toplotnih in električnih instalacij in naprav.

Pregleduje opremo in drobni inventar, ugotavlja poškodbe na zidovih, tleh, stropih, opremi doma. Skrbi za čistočo in urejenost kletnih prostorov ter pomožnih objektov ob domu. Ogreva dom, kuri. Skrbi za osnovno čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav ter kurilniških prostorov. Skrbi za pravočasno servisiranje in čiščenje teh naprav s strani zunanjih pooblaščenih izvajalcev. Skrbi za pravočasno nabavo potrebne količine plina za kuhinjo in ogrevanje doma ter drv za dodatno ogrevanje. Vzdržuje, oziroma vodi dela vzdrževanja okolja doma, kosi travo na igriščih in na hribu, bivšem smučišču, čisti dvorišče, odstranjuje veje, listje, ureja cvetlična korita. Čisti novo zapadel sneg iz dostopne ceste do doma, iz dvorišča doma, iz stopnišč in s pomožnih objektov, vključno z njihovimi strehami. Poskrbi za varen dostop gostov ali delavcev do doma in pomožnih objektov. Ob večjih snežnih padavinah poskrbi, da pogodbeno pluženje snega opravijo zunanji izvajalci.

Vzdržuje službena vozila, skrbi za izvrševanje servisov in tehnične preglede teh vozil.

Dela v točilnici doma. Vodi registrsko davčno blagajno točilnice, je odgovoren za natančne evidence materialnega knjigovodstva.
Pomaga v kuhinji doma pri pripravi hrane in čiščenju posode. Pri sprejemu manjših skupin gostov lahko samostojno kuha. Skrbi za strežbo gostov. Čisti ali pomaga pri čiščenju doma in pripravlja sobe za uporabo gostov.
Skrbi za spravljanje lesa iz gozda in nadzira sečnjo dreves v gozdu. Sodeluje s pristojnimi službami, ki skrbijo za zdravje gozda in poskrbi za uresničevanje morebitne sanitarne sečnje. Sodeluje pri razrezu lesa iz gozda in spravilu drv .
Pripravlja, nadzoruje in skrbi za pravilnost vseh postopkov v domu, ki so vezani na sistem HACP (nabava, shranjevanje, priprava, strežba prehrambnih artiklov). Skrbi za vse ukrepe varne uporabe pitne in sanitarne vode, vključno z ukrepi za preprečevanje razvoja mikroorganizmov, ki povzročajo nalezljive bolezni ali drugih nevarnih snovi, ki bi povzročale bolezni delavcev oz. obiskovalcev doma. Ob obisku pristojnih služb poroča o izvrševanju sistema HACP in skrbi za pravočasnost obveščanja pristojnih služb zunanjih izvajalcev vključenih v podporo izvajanja HACP sistema na domu.
Je odgovoren za varno delo in varnost pri delu delavcev na domu, za varnost obiskovalcev doma in je odgovorna oseba za izvajanje požarnega reda na domu. Skrbi za morebitno prvo gašenje požarov in obveščanje gasilcev o požaru na domu ali ob njem.

DRUGE ZNAČILNOSTI : Preizkusno delo 3 meseci, gibljiv/nestalen urnik.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI